HRM PRAKTIKA SIEKIANT ĮVAIROVĖS, LYGYBĖS IR ĮTRAUKTIES

Kurso aprašymas

Šis kursas skirtas padėti organizacijoms ir sprendimus priimantiems asmenims, kurie, pasitelkdami žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką, siekia įvairovės, teisingumo ir įtraukties savo organizacijose. Moterų patekimą į aukščiausio lygio vadovus ir įmonių valdybas palengvins įdarbinimo praktika, kurioje pirmenybė teikiama lyčių lygybei, todėl jos galės aktyviau dalyvauti priimant sprendimus. Šiame kurse pateikiami geriausios žmogiškųjų išteklių veiklos praktikos pavyzdžiai, pradedant įdarbinimu, siekiant užtikrinti moterų pažangą, lygias galimybes ir teisingą pasiekimų pripažinimą organizacijoje.

Mokymosi tikslai:

  1. Dalyviai gilinsis į lyčių įvairovės reikšmę žmogiškųjų išteklių valdyme (ŽIVV), supras, kokią naudą organizacijos sėkmei ir inovacijoms teikia į lyčių aspektą įtraukianti praktika.
  2. Dalyviai įgis įgūdžių, kaip kurti ir įgyvendinti įdarbinimo strategijas, kuriose pirmenybė teikiama moterų įtraukimui ir tobulėjimui, įskaitant į lyčių lygybę orientuotų pareigybių aprašymų rengimą, įvairių įdarbinimo kanalų naudojimą ir moterims palankių darbo vietų kultūros skatinimą.
  3. Dalyviai įgis gebėjimų rengti ir vykdyti mokymo ir tobulėjimo programas, specialiai pritaikytas moterų darbuotojų poreikiams, šalinti kliūtis, trukdančias tobulėti, siūlyti lanksčias mokymosi galimybes, teikti mentorystę ir paramą moterų karjeros augimui.
  4. Dalyviai įgis kompetencijų, susijusių su veiklos vertinimo ir karjeros valdymo praktika, skatinančia lyčių lygybę, įskaitant metodus, kaip sumažinti šališkumą vertinant veiklą, suteikti vienodas galimybes siekti karjeros ir puoselėti įtraukią darbo vietos kultūrą, padedančią moterims siekti karjeros.
  5. Dalyviai supras, kaip taikyti skaidrią kompensavimo praktiką, kuria siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus ir užtikrinti teisingą atlygį moterims, įskaitant atviros atlyginimų politikos įgyvendinimą, teisingo darbo užmokesčio audito atlikimą ir sąžiningos bei skaidrios kompensavimo praktikos propagavimą savo organizacijose.